Head Office:

No.163/3,

Samurdhi Mawatha,

Siyambalape, Kelaniya, Sri Lanka.

 

Telephone:

+94 112401830

Fax:

+94 115516376

 

Email:

multiservices@ms.tasmagroup.com

Web:

www.tasma-biomass.com